Geüpdatet op 4 maarti 2021

1. Partijen en voorwerp

Barcelona Brands S.L. (hierna “HOLACAVA” of de “Verwerkingsverantwoordelijke“)
Rambla del Garraf (Valenti Village), 48-60, C.C. Pol.Ind. Vilanoveta, local 6 A, planta baja – 08812 Sant Pere de Ribes, Spanje

KBO/BTW: ESB66235797
E-Mail: [email protected]
Telefoon: +34 931 191 244

HOLACAVA stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.holacava.com, (hierna de “Site“), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door HOLACAVA.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt HOLACAVA alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. HOLACAVA verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening“).

HOLACAVA is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt HOLACAVA zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

De Website is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar (of de van toepassing zijnde wettelijke leeftijd voor het gebruik van de betreffende producten). Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door HOLACAVA, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van HOLACAVA opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door HOLACAVA, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

Het gebruik van cookies;
Het delen van gratis inhoud;

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 • Bij het verwerken van je bestelling om je betaling te verwerken en om het gevraagde product of de gewenste dienst aan je te leveren; We hebben je naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien we je moeten informeren over je bestelling), postadres van jou of de ontvanger van onze diensten (indien anders dan jezelf), je geboortedatum (waar we wettelijk verplicht zijn om naar te vragen voordat we je toestaan onze Website te bezoeken) en betalingsgegevens nodig. Dit dient ook voor onze verkoopadministratie. Onze online verkoopdossiers zullen gedurende 7 jaar of langer door ons worden bewaard indien dit wordt vereist door de fiscale of boekhoudkundige verplichtingen van het bedrijf;
 • Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens;
 • Om de communicatie over je bestelling en/of andere vragen vlot te laten verlopen, maken wij gebruik van je contactgegevens;
 • Het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen;
 • Het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met andere (mogelijk geïnteresseerden in dat product);
 • Het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of winacties;
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantonderzoeken;
 • Te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
 • Het maken en analyseren van bezoekersstatistieken;

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, HOLACAVA de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Naam;
 • Adres- en/of contactgegevens (waaronder leveradres en factuuradres);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden);
 • Klantnummer;
 • Gegevens over uw IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen;
 • Betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN)
 • Kredietkaarten;
 • Bestelgeschiedenis, inclusief gekozen afleveropties;
 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die u hebt gebruikt en/of contact met de klantenservice;
 • Informatie over uw voorkeuren (zoals in de verlanglijst opgegeven voorkeuren), Interesses en surfgedrag;
 • Uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens;
 • Gegevens verkregen door middel van prijsvragen;
 • Gegevens om fraude tegen te gaan;

HOLACAVA verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met HOLACAVA. Elke overeenkomst die HOLACAVA en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door HOLACAVA, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Wij delen Persoonsgegevens met derden om ons te helpen diensten en producten aan je te leveren en onze website te gebruiken. Deze derden zijn:

 • Dienstverleners indien dit nodig is om ons een dienst te leveren of om ons te helpen bij het leveren van de dienst of het product dat je op de Website hebt besteld (inclusief onze externe bezorgers) en om gegevensanalysediensten aan te bieden. We werken met de volgende dienstverleners: UPS;
 • Adyen B.V., een betalingsdienstverlener die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke om de door jou verrichte betalingen via de Website te ontvangen en te verwerken;
 • Eerste en derde partij reclamebedrijven;
 • Media-agentschappen voor marketingdoeleinden en onderzoeksdoeleinden;
 • Social Media aanbieders zoals Facebook en Instagram;

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. HOLACAVA zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna “DPO“): Christel Weemaes

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:

[email protected]
+34 931 191 244

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]  of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Rambla del Garraf (Valenti Village), 48-60, C.C. Pol.Ind. Vilanoveta, local 6 A, planta baja – 08812 Sant Pere de Ribes, Spanje

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert HOLACAVA het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

HOLACAVA garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan HOLACAVA.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van HOLACAVA hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat HOLACAVA dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door HOLACAVA. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal HOLACAVA geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door HOLACAVA, aan de Autoriteit van Dataprotectie. Klachten kunnen worden ingediend bij deze autoriteit via diens website www.agpd.es

10. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie HOLACAVA samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door HOLACAVA zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door HOLACAVA op de Site:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het HOLACAVA ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: HOLACAVA maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het HOLACAVA mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

__utma: This cookie is used to distinguish unique visitors to your site. The latter is updated on each page viewed. – 2 years

__utmb: This cookie is used to track visiting session of the user. This cookie expires as soon as the user remains inactive on your site for more than 30 minutes. The use of this cookie coupled with the utmc cookie makes it possible to track visits (sessions) on a given site. Note that the cookie lifespan can be adapted to your needs and specificities. To do this, you just need to call the _setSessionCookieTimeout () function. – 30 minutes

__utmc: This cookie works in addition to __utmb cookie to determine whether there is a new visit by the current single visitor. – Not defined. It expires at end of session

__utmz.This cookie stores all relevant information for the identification of a source of traffic. The following information is stored in this cookie: the source of traffic, the medium for this source of traffic, the keyword entered if the Internet user consults the site from a search engine, etc. By default, this cookie has a lifespan of 6 months, however, you can change this limit through function: _setCookieTimeout () – 6 months

__utmv: This cookie is not normally present in a configuration default tracking code. The __utmv cookie refers to the information entered when calling the _setVar () function. Note that the utmv cookie is an optional cookie. The latter is only used by the setVar function. – 2 years

__utmt: This internal cookie created by Google Analytics is used to process the request from the user and generate traffic statistics website. – 10 minutes

CONSENT: These third party cookies are used by Google Analytics to generate maps (for locating products) and to generate CAPTCHA images to help protect our spam sites. – All life

NID: These third party cookies are used by Google Analytics to generate maps (for locating products) and to generate CAPTCHA images to help protect our spam sites. – 6 months

1P_JAR Advertising Cookie Google used to track users and target ads. – 1 minute

(*) info over Google Analytics cookies (GA) onder voorbehoud van wijzigingen door Google.

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan HOLACAVA. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van HOLACAVA.

HOLACAVA is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

12. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

13. Wijziging van het Privacybeleid

HOLACAVA behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Spaanse recht.

15. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: [email protected]


***